REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FINEZJADESIGN.pl
z dnia 01.03.2017 r.I Postanowienia ogólne i podstawowe definicje


§ 1.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do serwisu internetowego finezjadesign.pl oraz zasady sprzedaży towarów w ramach tego serwisu, w szczególności sposób zawarcia umowy sprzedaży, płatności i realizacji zamówienia oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.


§ 2.

Właścicielem serwisu finezjadesign.pl jest Studio Dekoracji Okien "FINEZJA" Renata Wieczorek z siedzibą w Mielcu przy ul. Dworcowej 4 lok. 64, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8170010591, REGON: 690017598, adres poczty elektronicznej: sklep@finezjadesign.pl.


§ 3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie – należy przez to rozumieć zbiór interaktywnych stron WWW dostępnych w domenie internetowej finezjadesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć:
  1. osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. osobę prawną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - która zarejestrowała w Sklepie konto lub dokonała zakupu towaru;
 3. koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający w szczególności składanie ofert kupna towarów prezentowanych w Sklepie oraz przeglądanie historii zawartych umów sprzedaży;
 4. formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może złożyć ofertę kupna towarów prezentowanych w Sklepie;
 5. konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną nabywającego od Sprzedawcy towar lub usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):
  1. Internet Explorer,
  2. Microsoft Edge,
  3. Opera,
  4. Mozilla Firefox,
  5. Google Chrome,
  6. Safari.
 7. plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera Klienta pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową.


§ 4.

 1. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu są następujące:
  1. komputer z procesorem o taktowaniu zegara 2,0 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
  2. urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z procesorem o taktowaniu zegara 1,4 GHz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.
 2. Klient może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji Sklepu.


II Zawarcie umowy sprzedaży


§ 5.

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po zawarciu ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi dostępu do Sklepu, co następuje w wyniku rejestracji konta.
 2. Usługę dostępu do Sklepu Sprzedawca świadczy wyłącznie osobom lub jednostkom organizacyjnym posiadającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta są:
  1. wypełnienie formularza rejestracji konta, w którym należy podać:
   1. imię i nazwisko lub nazwę wraz z imieniem i nazwiskiem umocowanego przedstawiciela;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. hasło dostępowe do konta;
   4. datę urodzenia;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji, w celu wykonywania umów sprzedaży zawartych w Sklepie oraz umożliwiania korzystania z pozostałych funkcjonalności Sklepu.
 4. Dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych, w szczególności poprzez zamieszczenie w formularzu rejestracji konta treści naruszających prawa osób trzecich, jest zabronione.
 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, po dokonaniu rejestracji konta powinny przekazać Sprzedawcy również numer identyfikacji podatkowej.
 6. Rejestracja konta następuje nieodpłatnie i nie skutkuje obowiązkiem zakupu towarów prezentowanych w Sklepie.
 7. Konto może zostać w każdej chwili usunięte przez Klienta. Żądanie usunięcia konta można skierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 8. Usunięcie konta nie wpływa na ważność umów sprzedaży skutecznie zawartych ze Sprzedawcą.
 9. Postanowienie ust. 7 nie wyłącza prawa Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 10.


§ 6.

 1. Przedstawienie przez Klienta oferty kupna towaru prezentowanego w Sklepie następuje poprzez wysłanie z poziomu konta formularza zamówienia, w którym dokonuje on:
  1. wyboru towaru, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży, a w przypadku towaru produkowanego na indywidualne zamówienie Klienta, również określenia specyfikacji tego towaru;
  2. wyboru adresu dostawy towaru oraz sposobu, w jaki towar ma być dostarczony;
  3. wyboru formy płatności za towar.
 2. Po otrzymaniu formularza zamówienia i stwierdzeniu stanu dostępności towaru Sprzedawca kieruje na adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu oferty kupna towaru oznaczonego w formularzu zamówienia, lub oświadczenie o odrzuceniu oferty kupna.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje wyłącznie w przypadku doręczenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu oferty kupna towaru oznaczonego w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta, a Klient dokonał przedpłaty za towar równocześnie z przesłaniem formularza zamówienia, spełnione przez niego świadczenie zostanie mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prezentacja towaru przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


III Płatności


§ 7.

 1. Spełnienie przez Klienta świadczenia pieniężnego należnego Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży następuje w sposób określony przez Klienta w formularzu zamówienia, w szczególności poprzez przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy, płatność dokonaną za pośrednictwem serwisu PayU, lub płatność dokonaną gotówką (w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy).
 2. Warunki korzystania z serwisu PayU określają regulaminy tego serwisu dostępne pod adresem internetowym https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 3. Sprzedawca jako dowód sprzedaży przesyła Klientowi paragon fiskalny, lub na jego żądanie – fakturę VAT.
 4. Cena za towar przedstawiona w prezentacji dostępnej w Sklepie zawiera wszelkie należne podatki, w szczególności podatek od towarów i usług. Prezentacja towaru określa również koszty przesyłki w odniesieniu do każdego ze sposobów dostarczenia towaru przewidzianego przez Sprzedawcę.


IV Wydanie towaru


§ 8.

 1. Spełnienie świadczenia należnego Klientowi z tytułu zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W zależności od informacji wskazanych przez Klienta w ofercie kupna towaru przedstawionej za pośrednictwem formularza zamówienia, towar może być rzeczą prefabrykowaną (gotową) lub rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez nadanie przesyłki za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia albo poprzez odbiór osobisty dokonany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Koszt wysyłki i pakowania towaru ponosi Klient, chyba że strony uzgodnią inaczej.


V Postępowanie reklamacyjne


§ 9.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej sklep@finezjadesign.pl i rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), a w szczególności w oparciu o art. 556-576 tej ustawy.
 3. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji złożonej z tytułu rękojmi następuje najpóźniej w terminie 14 dni od przedstawienia przez Klienta żądań reklamacyjnych, na adres poczty elektronicznej Klienta lub listem poleconym na adres Klienta.
 4. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru może ponosić również gwarant, w szczególności producent towaru. Podstawą odpowiedzialności w takim przypadku jest oświadczenie gwarancyjne złożone przez gwaranta. Sprzedawca, na życzenie Klienta, może pośredniczyć w kierowaniu żądań usunięcia wadliwości towaru z tytułu udzielonej gwarancji.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi dostępu do Sklepu przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej sklep@finezjadesign.pl.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w ust. 5, następuje w terminie 14 dni od jej złożenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na gruncie uprawnień z tytułu rękojmi lub na gruncie świadczenia usługi dostępu do Sklepu, Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, w szczególności z postępowania prowadzonego przez Inspekcję Handlową. Jednakże rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, lub inny podmiot uprawniony do polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wydający rozstrzygnięcie o charakterze wiążącym dla stron, każdorazowo wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy oraz Klienta.


VI Odstąpienie od umowy


§ 10.

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym w sposób wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu,.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VII Dane osobowe i Polityka prywatności


§ 11.

 1. Dane osobowe Klientów uzyskane przez Sprzedawcę w wyniku rejestracji konta oraz zawierania umów sprzedaży w Sklepie przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie składania zamówień oraz rejestracji konta jest Sprzedawca.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
 4. Skierowanie żądania usunięcia danych osobowych, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1, ze zbioru danych administrowanego przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z żądaniem usunięcia konta.
 5. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przy użyciu odpowiednich środków ochrony fizycznej oraz środków informatycznych i nie są udostępnianie podmiotom do tego nieuprawnionym.


§ 12.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Klienta technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Sklepu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz wiadomości związanych z zawartymi umowami sprzedaży.
 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przesyłanie informacji handlowej przez Sprzedawcę (w szczególności w formie newslettera) możliwe jest po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody. Zgodę tę można wyrazić w szczególności podczas rejestracji konta lub z poziomu konta po dokonaniu rejestracji.


VIII Postanowienia końcowe


§ 13.

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Klient zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu oraz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta.
 3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi dostępu do Sklepu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pocztą elektroniczną informacji o zmianach Regulaminu. Niedokonanie wypowiedzenia umowy w tym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Sprzedawcę.


§ 14.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca nie jest związany postanowieniami żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.finezjadesign.pl/info/regulamin-sklepu.
 5. Załącznik do Regulaminu nr 1 - "Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy" jest dostępny pod adresem internetowym https://www.finezjadesign.pl/
 6. Załącznik do Regulaminu nr 2 - "Formularz odstąpienia od umowy" jest dostępny pod adresem internetowym https://www.finezjadesign.pl/